Algemene voorwaarden

Inschrijving:
Inschrijving geschiedt per E-mail onder opgave van: 

  • volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer; 
  • opmerkingen aangaande gezondheid voor zover van belang voor het volgen van de balletlessen; 
  • indien minderjarig, de naam van en toestemming van een ouder of verzorger. De inschrijving is van kracht na acceptatie - per E-mail - door Class Ballet. 

De inschrijving is éénmalig en blijft geldig tot de uitschrijving door opzegging heeft plaatsgevonden. Opzegging kan alleen plaatsvinden uiterlijk één maand voor de afloop van een cursusperiode en tegen het einde van die cursusperiode. 

Cursussen: 

Na inschrijving staat deelname aan één of meerdere cursussen open voor ingeschreven cursisten. 

Cursus abonnementen: 
Door Class Ballet worden jaarlijks voor het deelnemen aan een cursus abonnementen verkocht aan cursisten op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Ingeval het maximale aantal deelnemers van een cursus is bereikt wordt hiervan mededeling gedaan aan de niet geplaatste cursisten. Zij kunnen op verzoek naar een andere cursus worden geboekt of op de wachtlijst worden geplaatst. Een abonnement is persoonlijk en geeft recht op het volgen van de cursuslessen van de desbetreffende cursus. 

Lesperiode:
De lesperiode van een cursus gaat in op 1 september en eindigt op 15 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. 

Betaling:
Betaling van een cursus abonnement kan naar keuze: vooraf ineens voor de gehele jaarcursus, ofwel in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op 1 september en de tweede op 1 februari daaropvolgend. Ingeval inschrijving plaatsvindt gedurende een cursusperiode vervalt de eerste betalingstermijn aan het einde van de maand waarin inschrijving heeft plaatsgevonden. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting op de vervaldata volgt een betalingsherinnering, eventueel gevolgd door een aanmaning, in welk geval aanmaningskosten ad euro 25,= in rekening worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling na aanmaning, wordt tot invordering overgegaan, waarvan de kosten, zowel met betrekking tot gerechtelijke- als buiten gerechtelijke invordering, voor rekening van de schuldenaar zullen komen. Class Ballet heeft in zodanig geval het recht om de deelname aan de cursus op te schorten tot dat algehele betaling zal zijn ontvangen.

Annulering van een inschrijving:
Annulering van een inschrijving dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les van de beoogde cursus te geschieden. Acceptatie van de annulering blijkt uit de bevestiging per E-mail van Class-Ballet. 

Bijzondere omstandigheden:
In geval een cursist door ziekte of ongeval niet meer in staat is de lessen van de cursus te volgen zal het cursus abonnementsgeld voor het opvolgende cursusgedeelte worden gerestitueerd tegen inlevering van het cursus abonnement, dan wel, in geval betaling voor het cursus abonnement in twee gelijke termijnen is overeengekomen, zal het abonnementsgeld voor de laatste termijn van de cursus niet meer verschuldigd zijn. In andere gevallen geeft het gedeeltelijk of geheel niet meer kunnen dan wel willen gebruiken van het cursus abonnement geen recht op enigerlei restitutie van abonnementsgeld. 

Beëindiging na afloop van een cursusjaar:
Beëindiging van deelname aan de balletlessen geschiedt door een schriftelijke mededeling - per E-mail- aan Class-Ballet voor 15 augustus volgend op het einde van het cursusjaar

Kosten:
De inschrijvings- en abonnementskosten voor een cursus worden gepubliceerd op de website: www.class-ballet.nl. Ook de vereiste kleding staat op dezelfde website vermeld. 

Programmering:
Class-Ballet kan afwijken van het cursusprogramma en één of meer andere docenten inschakelen om balletles te geven. Eveneens kan voor een andere cursuslocatie worden gekozen Uitgevallen lessen worden zoveel mogelijk ingehaald op een andere tijd. Tijdens schoolvakanties en feestdagen welke zijn gepubliceerd op de website wordt geen les gegeven. Niveau indeling: Class-Ballet bepaalt de indeling van leerlingen in onderscheidene niveaus. Niveau verplaatsing van een leerling naar een hoger- of lager niveau wordt uitsluitend beoordeeld door Class-Ballet en haar docenten. 

Beeld materiaal:
Class-Ballet kan voor zowel intern als extern gebruik beeldmateriaal (doen) vervaardigen van lessen. Dit materiaal is en blijft eigendom van Class-Ballet. Leerlingen en ouders van leerlingen zullen vooraf worden geïnformeerd over het voornemen om beeldmateriaal op te nemen. Bezwaren van een leerling, respectievelijk diens ouders, tegen het maken van opnamen waarop de betreffende leerling te zien zal zijn dienen vooraf te worden gemeld en zullen worden gehonoreerd.

Aansprakelijkheid: 
Class-Ballet noch haar docenten zijn aansprakelijk voor letselschade als gevolg van tijdens de lessen opgelopen letsel. Class-Ballet en haar docenten zijn evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of andere eigendommen van leerlingen. 

Maatregel van orde:
Class-Ballet heeft het recht om een leerling die, naar het oordeel van Class-Ballet en haar docenten, door diens gedraging de lessen in ernstige mate verstoort, van verdere lessen uit te sluiten. Het abonnementsgeld zal alsdan op overeenkomstige wijze worden gerestitueerd als voorzien in de regeling welke geldt voor de gevallen van ziekte of ongeval, hierboven gemeld onder: Bijzondere omstandigheden. 

Correspondentie:
Class-Ballet verzendt alle correspondentie per E-mail. Eventuele wijziging van E-mail adres van leerlingen of ouders of verzorgers van leerlingen dient terstond aan Class-Ballet te worden gemeld. Het nalaten hiervan is voor rekening en risico van de nalatige.